Aktualności

 • Dec 19, 2018
  WESOŁYCH ŚWIĄT więcej »
 • Aug 31, 2018

  Z ubezpieczeniem szkolnym NNW Twoje Dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu.

  więcej »
 • Jun 6, 2012
  Powstała nowa wersja strony.

Ubezpieczenia firm

PAKIET DLA FIRM

Proponujemy innowacyjny pakiet ubezpieczeń, przygotowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, których wartość majątku nie przekracza 15 milionów złotych, a obroty mieszczą się w kwocie 25 milionów złotych.

 • szeroki zakres ochrony, dostępny w wielu wariantach, dopasowany do potrzeb i specyfiki firmy
 • przejrzyste warianty ochrony ubezpieczeniowej
 • atrakcyjna cena za pakiet usług

  Podstawowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych możesz rozszerzyć o ubezpieczenia bądź ryzyka:

  Majątkowe:
 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • sprzętu elektronicznego, w tym laptopów i innych urządzeń przenośnych w systemie all risks,
 • towarów od rozmrożenia,
 • kosztów stałych działalności poniesionych w czasie przerw lub zakłóceń w działalności przedsiębiorstwa spowodowanych zdarzeniem objętych ochroną,
 • mienia w transporcie.

  Osobowe:
 • NNW pracodawcy i pracowników,
 • OC z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, a także OC: kontraktowe, pracodawcy, najemcy, za produkt, za powierzone mienie, za pojazdy nie podlegające rejestracji, za zalanie, za szkody przy załadunku i rozładunku oraz OC aptek.

  Natychmiastowej pomocy Assistance:
 • Assistance obejmujące organizację i pokrycie kosztów interwencji fachowców (ślusarz, hydraulik itp.), dozoru mienia po powstałej szkodzie w miejscu ubezpieczenia,
 • Assistance VIP - zorganizowanie pomocy medycznej niezbędnej na skutek nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego (wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny) oraz ubezpieczenie concergie (np. rezerwacja hotelu, biletów na imprezy kulturalne, dostarczenie zakupów, umówienie przeglądu samochodu itp.).
pokaż

JEŚLI NIE PAKIET TO WSZYSTKO INDYWIDUALNIE

Aby zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających klientów dobieramy ubezpieczenia indywidualnie spośród:
 • kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,
 • ubezpieczenie straty finansowej,
 • ubezpieczenie cargo.
pokaż

UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Odprawa pośmiertna ciąży na pracodawcy!!!

Kodeks Pracy. Rozdział IV.
Art. 93.
§ 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.
§ 2. Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:
1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.
§ 3. Przepis art. 36 § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:
1) małżonkowi
2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 5. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.
§ 6. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty określonej w § 2.
Jak uwolnić się od tej odpowiedzialności??
Kodeks Pracy. Rozdział IV.
§ 7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Oczywiście to nie jedyny argument który przemawia za tym aby w firmie funkcjonowało ubezpieczenie grupowe. W naszej ofercie odnajdziecie Państwo także:

 • pakietowe ubezpieczenie grupowe dla grup składających się z 3 - 20 osób;
 • indywidualnie kwotowane ubezpieczenie dla grup powyżej 20 osób.
 • dla ubezpieczonego: poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operację chirurgiczną, niezdolność do pracy, śmierć w wyniku wypadku przy pracy czy wypadku komunikacyjnego;
 • dla współubezpieczonych: poważne zachorowanie małżonka, poważne zachorowanie dziecka, pobyt w szpitalu, uszczerbek na zdrowiu;
 • świadczenie assistance standardowo we wszystkich ubezpieczeniach pakietowych.

  Compensa przygotowując ofertę ubezpieczeń grupowych zwróciła szczególną uwagę na uproszczenie procesu zawarcia umowy ubezpieczenia i jego atrakcyjność cenową. Ponadto nowy produkt Compensy umożliwia klientom:

 • przystąpienie do ubezpieczenia małżonków i partnerów pracowników,
 • zawarcie umowy dla grup liczących nawet 3 osoby,
 • indywidualną kontynuację ubezpieczenia z nielimitowanym wiekiem corocznego odnawiania,
 • przystąpienie do ubezpieczenia osób przebywających na zwolnieniu lekarskim trwającym nie dłużej niż 21 dni,
 • przystąpienie do ubezpieczenia na początku trwania umowy ubezpieczenia bez karencji lub z krótkimi okresami ograniczenia odpowiedzialności,
 • przystąpienie do ubezpieczenia osób niezwiązanych umową o pracę (np. umowa zlecenia).
pokaż

PAKIET KOMUNIKACYJNY DLA FIRM

Pakiet dla firm które mają w swojej flocie do 10 pojazdów.

Specjalne warunki dla firm dysponujących flota pow. 10 pojazdów

pokaż