Aktualności

 • Dec 19, 2018
  WESOŁYCH ŚWIĄT więcej »
 • Aug 31, 2018

  Z ubezpieczeniem szkolnym NNW Twoje Dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu.

  więcej »
 • Jun 6, 2012
  Powstała nowa wersja strony.

FAQ

Będąc właścicielem samochodu i polisy OC masz prawo do...

Jak skutecznie wypowiedzieć ubezp. OC na pojazd zawarte przed zmianą ustawy tj przed dniem 11.02.2012r?

Jakie są najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń na życie?

Obowiązki związane z ubezpieczeniem OC samochodu

Sposób wykorzystywania wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym

Formularz zawiadomienia jest zgodny ze wzorem uznawanym przez Europejski Komitet Ubezpieczeń (C.E.A.)
Do wykorzystania przy każdym wypadku komunikacyjnym
Jak postępować w razie wypadku?
Niezależnie od okoliczności, prosimy o zachowanie spokoju. W przypadku szkód materialnych należy bez wzywania okazać polisę ubezpieczenia i prawo jazdy oraz wypełnić w spokoju i starannie razem z drugim kierowcą, jedno i to samo wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.
Jeśli są ranni, nawet lekko, Należy wezwać najpierw pogotowie oraz policję.

Jak wypełnić oświadczenie o zdarzeniu?
1. Należy wykorzystać jeden formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym w przypadku udziału 2 samochodów (2 formularze użyć w przypadku udziału 3 samochodów, itd.). Nie ma znaczenia kto udostępnia formularz i kto go wypełnia. Prosimy o zwrócenie uwagi na czytelność kopii.
2. Wypełniając oświadczenie prosimy pamiętać o:
 • udzieleniu odpowiedzi na pytania:
     a) w rubryce 8 odnośnie dokumentu ubezpieczenia (polisa OC, Zielona Karta, AC),
     b) w rubryce 9 odnośnie prawa jazdy,
 • precyzyjnym wskazaniu punktu zetknięcia się pojazdów (rubryka 10);
 • postawieniu krzyżyka (x) we właściwym okienku, odpowiadającym okolicznościom zdarzenia (od nr 1 do nr 17, rubryka 12) i wskazać liczbę zakreślonych punktów;
 • sporządzeniu szkicu sytuacyjnego wypadku (rubryka 13). 3. Jeśli są świadkowie, należy wpisać ich nazwiska i adresy, zwłaszcza jeśli występują rozbieżności odnośnieokoliczności wypadku.
  4. Prosimy podpisać i wręczyć do podpisania wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym drugiemu kierowcy, a następnie wręczyć mu jeden egzemplarz oświadczenia, zachowując drugi dla siebie.
  5. Sposób postępowania (komu kopia, komu oryginał?):
 • jeżeli posiadają Państwo zawarte ubezpieczenie Zielonej Karty lub OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ważne na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a okoliczności wypadku wskazują, że jesteście jego sprawcą
 • oryginał oświadczenia należy przesłać do swojego ubezpieczyciela, a drugiego uczestnika wypadku poinformować o możliwości dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych wskazując gdzie jesteśmy ubezpieczeni oraz przekazać mu kopię wspólnego oświadczenia;
 • dokładne wypełnienie danych o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody (pełna nazwa towarzystwa, numer polisy oraz okres ważności) ułatwi dochodzenie roszczeń odszkodowawczych;
 • w przypadku, gdy są Państwo poszkodowanymi kopię wspólnego oświadczenia prosimy załączyć do zgłoszenia szkody.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. osoba uczestnicząca w zdarzeniu objętym ubezpieczeniem obowiązkowym jest zobowiązana do przedstawienia posiadanych dowodów dotyczących zdarzenia i szkody oraz ułatwienia ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód.
  Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej lub osoba występująca z roszczeniem, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełniły obowiązków wymienionych w art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z dnia 22.05.2003 r., a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić od tych osób zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyć wypłacane tym osobom odszkodowanie.
  Jeżeli ubezpieczyli Państwo swój pojazd w zakresie ubezpieczenia OC p.p.m. na ten sam okres odpowiedzialności w więcej niż jednym zakładzie ubezpieczeń, informacje o tym należy zamieścić w pkt. 8.
  Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24 w celu i zakresie realizacji umowy ubezpieczenia. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 

 

 

Gdy otrzymacie nowy egzemplarz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu, włóżcie go do schowka w Waszym samochodzie.

Ubezpieczyciele chwalą się tańszymi ubezpieczeniami. Czy warto z nich korzystać?